Usluge

Konsalting je produkt intenziviranja potreba za mnogostranim i integrisanim informacijama. Savremeno tržište zahtjeva pouzdane finansijske informacije i savjete koji doprinose minimizaciji poslovnih rizika.

Vijekovima novac predstavlja jedan od rijetkih zajedničkih imenitelja koji spaja ono što je na prvi pogled nespojivo. Ipak problem finansiranja je uvijek nov. Opstanak u savremenom svijetu koji se neprekidno mijenja nameće potrebu stalnog razvoja. To podrazumjeva stalno investiranje kao ulog u budućnost. Racionalno izvesti investiciju znači učiniti ulog u budućnost ali i izbeći svaki suvišni i nepotrebni izdatak.

Business plan je sredstvo kako prikaza rentabilnosti i opšte atraktivnosti predloženog projekta tako i efektno sredstvo za komuniciranje sa interesentima. On je integrativni prikaz ekonomske valjanosti zamišljenog projekta i sredstvo čije je cilj da privuče investirore i kreditore u poduhvat.

Investiconi plan je komplekasan proračun čiji je cilj dokazivanje komercijalne isplativosti projekata. Sačinjava se pre nego se uđe u realizaciju zamisli, da bi se pokazalo da li ce investicija biti sa prinosom i sa kolikim. Što krupnija investicija to više opreza da se miniminiza rizik, a u tom cilju proračuni moraju biti proveravani sa svih relevantnih aspekata, testirani i verifikovani.

Mi vam nudimo savremena rješenja koja mogu značajno unaprijediti Vaše poslovanje. Konsalting koji mi pružamo razgranat je u skladu sa specifičnostima zahtjeva naših klijenata. Glavne oblasti u kojima djelujemo su:

• Finansijski konsalting preduzeća

 • • Analize i strategije poslovanja i razvoja (fizibiliti studije i investicioni projekti, direktne investicije, investicioni krediti i dokapitalizacija),
 • • Due diligence izvještaji,
 • • Procjena vrijednosti kapitala, tenderi, restruktuiranje, stečaj, utvrđivanje boniteta i kreditne sposobnosti poslovnih partnera iz zemlje i inostranstva,
 • • Procjena vrijednosti osnovnih sredstava,
 • • Izrada biznis planova,
 • • Struktuiranje, osnivanje, reosnivanje, podjela, spajanje, preuzimanje, poravnanje i sanacija,
 • • Organizacione i statusne promjene, centralizacija i decentralizacija poslovanja i upravljanja, AD, DOO, profitni centri, lizing, franšizing, poslovno-tehnička saradnja i drugo.

• Finansijski konsalting banaka i drugih finansijskih organizacija

 • • Restruktuiranje banaka, osiguravajućih organizacija i drugih finansijskih institucija,
 • • Analize i strategije poslovanja i razvoja,
 • • Ocjena boniteta,
 • • Procjena vrijednosti hipoteke i ostalih instrumenata obezbjeđenja,
 • • Izrada biznis planova,
 • • Organizacione i statusne promjene, centralizacija i decentralizacija poslovanja i upravljanja.

• Konsalting upravljanja ljudskim resursima

 • • Organizovanje funkcije upravljanja ljudskim resursima,
 • • Profesionalna selekcija i procjena ljudskih resursa,
 • • Organizovanje edukativnih seminara i programa,
 • • Izrada koncepta motivacije zaposlenih,
 • • Izgradnja sistema komunikacije i internog PR-a.

• Poreski konsalting

Porezi su jedan od ključnih elemenata svakog biznisa i najčešće rezultiraju značajnim odlivom finansijskih sredstava. Naši stručnjaci će Vam pomoći u donošenju poslovnih odluka tako da minimizirate svoje poreske obaveze, a da sve bude urađeno u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
U ovom domenu pružamo sledeće usluge:
 • • Izrada poreskog bilansa i pomoć za zaštitu prava poreskih obveznika,
 • • Poreski postupak,
 • • Poreski sporovi,
 • • Analiza visine poreza i poreske obaveze,
 • • Procjenjivanje poreske osnovice,
 • • Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,
 • • Priprema dokumentacije o transfernim cijenama,
 • • Uvođenje sistema PDV-a i drugo.

• Računovodstveni konsalting

 • • Vođenje poslovnih knjiga,
 • • Priprema i sastavljanje finansijskih izvještaja,
 • • Pružanje pomoći u rješavanju složenih računovodstvenih problema,
 • • Upravljačko računovodstvo.

• IT konsalting

 • • Nabavka računarske opreme,
 • • Projektovanje Informacionih Sistema po zahtjevu klijenta,
 • • Realizacija projektovanih rješenja,
 • • Implementacija i integracija rješenja u realno IT okruženje kod klijenta,
 • • Savjetovanje i pomoć pri definisanju projektnih zahtjeva, izradi projektnih zadataka, izboru najbolje ponude, nadzoru pri realizaciji IT projekta, izradi neophodne projektne dokumentacije,
 • • Rješavanje nestandardnih i specifičnih zahtjeva klijenata,
 • • Ostale savjetodavne usluge, vještačenja, ekspertize i sl. kao i organizacija i vođenje seminara iz gore navedenih oblasti.
* Kliknite na pojam za više informacija.

Kontakt

Vral Invest d.o.o.
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka, BiH
Tel/faks: +387 51 348 480
Tel/faks: +387 51 348 490
revizija@vralinvest.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 8-16h